Uzturēšanās atļaujas

Uzturēšanas atļauja Latvijā 

Uzturēšanas atļaujas saņemšana Latvijā ir aktuāls jautājums vairumam nerezidentu, jo tā sniedz iespēju brīvi pārvietoties visās Šengena dalībvalstīs.

Latvijas Republikas pašreizējie tiesību akti, kas stājās spēkā ar 2014.gada 1.septembri, nosaka šādus noteikumus termiņuzturēšanas atļaujas saņemšanai :

Nerezidents Latvijas Republikā ir iegādājies un viņam pieder viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums, kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 , - EUR.

Augstākminētais noteikums stājas spēkā, ja vienlaicīgi tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1. Nerezidentam uz doto brīdi nav un nekad nav bijuši parādi par Nekustamo īpašumu nodokli;

2. Pilna nekustama īpašuma iegādes summa ir nomaksāta veicot bezskaidras naudas maksājumu;

3. Nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kura ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikā Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai no fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju;

4. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000, - EUR. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā punktā norādīto, nekustamā īpašuma vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par 250 000, -EUR;

5. Nerezidents, pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā piecus procentus ( 5 % ) no nekustamā īpašuma vērtības;

6. Nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme;

Uzturēšanas atļauju ir tiesīgi saņemt investori un to ģimenes locekļi – laulātais, nepilngadīgi bērni, personas, kuras atrodas investora aizgādībā. Pēc termiņuzturēšanas atļaujas darbības termiņa beigām, ģimene ir tiesīga rakstīt iesniegumu tās pagarināšanai.

“DT Globe” Kompānija ir gatava konsultēt savus klientus un sniegts atbalstu uzturēšanas atļaujas Latvijā saņemšanā.

Uzturēšanas atļaujas noformēšanas termiņš ilgst no 1 līdz 3 mēnešiem. Uzturēšanas atļauja vispirms tiek noformēta konsulārās nodaļās ārpus Latvijas vai Latvijā galvenajā PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) nodaļā uz termiņu no 1 līdz 5 gadiem (atkarībā no uzturēšanas atļaujas saņemšanas nosacījumiem), ar iespēju to pagarināt. Beidzoties 5 gadu uzturēšanas atļaujas termiņam, ir iespēja iegūt pastāvīgo uzturēšanas atļauju.

Latvijas izdevīgā atrašanās vieta sasaista NVS valstis ar Austrumeiropas valstīm. Ziemeļos Latvija robežojas ar Igauniju, austrumos – ar Krieviju, Dienvidos- ar Baltkrieviju un Lietuvu, savukārt Baltija jūra paver taisno jūras ceļu uz Skandināvijas valstīm.

Par labi attīstītu gaisa satiksmi liecina tas, ka lidojums no Rīgas līdz Maskavai, Kijevai vai Berlīnei aizņem ne vairāk kā pusotru stundu. Ja Jūsu darbības jomā tiek augsti vērtēta tūlītēja klātbūtne vienā vai citā Eiropas pilsētā, tad Jūs novērtēsiet iespēju nokļūt no Rīgas līdz Jums vēlamai vietai diennakts laikā.

Termiņuzturēšanas atļauja, kura tiek izsniegta uz 5 gadiem, ļauj uzturēties Latvijas teritorijā bez minimālā un maksimālā termiņa noteikšanas, kā arī ļauj uzturēties visās Šengena dalībvalstīs līdz 90 dienām vienā gadā. Latvijas Republikas pašreizējie tiesību akti nosaka ikgadējo uzturēšanas atļaujas apstiprināšanu, ar mērķi kontrolēt ārzemnieka investīciju nosacījumu izpildīšanu, uz kuriem balstoties tika izsniegta iepriekšminētā uzturēšanas atļauja.


Uzturēšanas atļaujas Latvijā saņemšanas kārtība, balstoties uz nekustama īpašuma iegādi:


1. Latvijas apmeklēšana uz vīzas pamata;

2. Nekustamā īpašuma izvēle (nekustama īpašuma iegādes procesa apraksts tiek nosūtīts elektroniski pēc pieprasījuma);

3. Dokumentu iesniegšana Latvijas vēstniecībā, nerezidenta valstī. Iesniegto dokumentu izskatīšanas termiņš ir sākot no 5 līdz 30 dienām (atkarībā no Valsts nodevas apmēra); Uzturēšanas atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksts:

  • Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments (pase);
  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai (standarta blanka);
  • fotogrāfija;
  • izziņa par nesodāmību (nerezidentiem, vecākiem par 14 gadiem);
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas minimuma nodrošinājumu –izziņa no bankas. Ja izziņa tiek saņemta ne Latvijas bankā, tad papildus ir iesniedzama izziņa par to, ka bankas klientam ir atļauts lietot savus naudas līdzekļus Latvijas teritorijā. (Ja iesniegsiet izziņu par sevi un pārējiem ģimenes locekļiem, tad būs nepieciešams uzrakstīt iesniegumu par to, ka Jūs apņematies uzturēt savu laulāto un bērnus; Ja laulātajam tiks piešķirta atsevišķa izziņa no bankas, tad būs nepieciešams uzrakstīt iesniegumu par to, ka Jūs apņematies uzturēt savus bērnus. Uzturēšanas līdzekļu nodrošinājuma summu drīkst norādīt vienam gadam);
  • dokuments, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā un tiesības tajā uzturēties - Apliecība par Jums piederošajiem īpašumiem (Zaļā lapa) un iesniegums par atļauju uzturēties radiniekiem nekustāmā īpašumā;
  • maksājuma dokuments, kas apliecina Valsts nodevas samaksu par uzturēšanas atļaujas piešķiršanas izskatīšanu;
  • Nekustama īpašuma īpašumtiesību apstiprinošais dokuments - Zemesgrāmatas apliecība (Zaļā lapa), pirkšanas-pārdošanas līgums;
  • dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi tika veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā – ir jāiesniedz darījuma konta līgumu, izziņu par to, ka nauda ir iemaksāta pārdevēja kontā, izziņu par to, ka nauda tika ieskaitīta pārdevēja kontā.

4. Pēc uzturēšanas atļaujas piešķiršanas lēmuma pieņemšanu, nerezidents ierodas Latvijā uz vīzas pamata un iegūst šādus dokumentus: Izziņa par fluorogrāfiskās un rentgenoloģiskās pārbaudes rezultātiem; Derīga veselības aprūpes polise;

5. Iegūstot visus iepriekšminētos dokumentus, nerezidents Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē saņem termiņuzturēšanas atļauju (uzlīmes veidā - tā tiek ielīmēta pasē vai ID kartē). Uzlīme tiek izsniegta katru gadu, 5 gadu garumā. Katru gadu ID kartē vai pasē tiek ielīmēta jauna uzlīme.

Iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus netiek izsniegta uzturēšanas atļauja. Beidzoties uzturēšanas atļaujas piešķiršanas izskatīšanas termiņam, nerezidentam savas valsts vēstniecībā no Latvijas tiek piešķirta atļauja par uzturēšanas atļaujas izsniegšanu. To iegūstot, nerezidents dodas uz Latviju un iegūst uzturēšanas atļauju uzlīmes veidā – pasē vai ID kartē.